Träiga folktoner

Förord | Inledning | Historia | Benämningar | Utbredning | Militärmusik | Tvärflöjtstyper | Repertoar & spelsätt | Sammanfattning | Förkortningar | Källor | Låtar

Tvärflöjtens utbredning

Här följer en sammanställning av de belägg jag har funnit för att tvärflöjt spelats i folkmusik, uppdelade per landskap. Beläggen har fått en kommentar om de innehåller någon speciellt intressant uppgift, eller om de är mindre säkra. Om inget sägs om hur säkra beläggen är anser jag dem vara säkra.

Skåne Blekinge Halland Småland Öland
Gotland Östergötland Västergötland Bohuslän Dalsland
Värmland Närke Södermanland Uppland Västmanland
Dalarna Gästrikland Hälsingland Sammanfattning
av utbredningen
Flöjtspelmän
i källorna

Skåne

SVL Skåne 1:1
De instrument som mest kommo till använding voro fiolen och klarinetten, och i synnerhet i norra och nordöstra Skåne behärskade de flesta spelmännen båda dessa instrument. Det var särskilt vid bröllopen som klarinetten brukades, och under färden till och från kyrkan kom den väl till sin rätt. Även violoncellen har på sina håll kommit till användning, dock endast som ackompanjerande instrument. Till och med nyckelharpa har under 1700-talet spelats i nordöstra Skåne

Detta är inget belägg för att tvärflöjt har spelats, men det är intressant därför att flöjt ej nämns, trots att det finns flera flöjtspelmän nämnda i Skånedelarna av SVL. Till och med cello och nyckelharpa nämns, trots att inga nyckelharpsspelmän nämns i Skånedelarna och cello endast förekommer ett fåtal gånger.

SVL Skåne 1:145
de blinda bröderna Hans (1829-1907) och Anders Jönsson (1831-1899) i Gärds Lyngby, Everöds socken - mest kända som Blinde Hans och Blinde Anders - vilka båda voro duktiga flöjtister och den senare även fiolist

Här är ett exempel på dels en spelman som spelar enbart flöjt och en som spelar både flöjt och fiol.

SVL Skåne 1:151
J. P. Löfdahl var en skicklig flöjtist med vilken Jöns Jernberg ofta spelade tillsammans. Sin musikaliska utbildning skall han ha fått i Köpenhamn, där han i sin ungdom lär ha praktiserat sotareyrket. Ett flertal kompositioner av hans hand ha anträffats i skånska notböcker, däribland en s. k. näktergalspolska som blev mycket populär och vann stor spridning bland spelmännen.

I samband med detta finns även en kadrilj (nr 251) efter J P Löfdahl. Jöns Jernberg levde 1803-1870 (SVL Skåne 1:144) och J P Löfdahl bör om de ofta spelade tillsammans ha varit någorlunda jämnårig med honom. Låten går i B-dur, vilket visar att han måste ha haft en flöjt med klaffar för halvtoner. SVL Skåne nr 479 kallas "Näktergalspolskan" och är möjligen samma låt som här sägs att J P Löfdahl komponerat.

SVL Skåne 1:165
Han /Anders Åkesson Skough/ spelade på bröllop och danser med dessa och med de blinda bröderna Hans och Anders i Gärds Lyngby samt jämväl med en annan spelman vid namn Lars Runnerström i Lillehem, Maglehems socken, vilken var sadelmakare till yrket och en duktig flöjtist. Denne senare, jämte sonen Oskar Runnerström som även blåste flöjt, spelade annars mest tillsammans med `Severinarna' i Lillehem

Anders Åkesson Skough levde 1842-1933. Hans och Anders i Gärds Lyngby var flöjtspelmän (se ovan).

SVL Skåne 1:174
Ola Andersson i Vebäck, Huaröds socken, var född 1845 och hade lärt spela av Jöns Jernberg i Östra Sönnarslöv. Han spelade mycket tillsammans med dennes söner Nils och Per Jernberg samt med de blinda bröderna Anders och Hans i Gärds Lyngby av vilka den senare dock slutade spela dansmusik sedan han blivit religiös. /.../ Han /Ola Andersson/ hade även haft förbindelse med den förut omnämnde flöjtisten J. P. Löfdahl, vilken var bosatt i Lönhult i Brösarps socken

Hans och Anders i Gärds Lyngby var flöjtspelmän (se ovan).

SVL Skåne 1:184
Norra Skånes mest beryktade spelman var utan gensägelse Ored Andersson i Linderöd, eller Ored Speleman som han i dagligt tal kallades. Hans förtrogenhet med olika instrument - utom fiol spelade han även flöjt och violoncell - hans typiskt gammaldags spelsätt och hans utomordentligt värdefulla repertoar, vari ingick ett antal ståtliga polskor av sextondelstyp, ställde honom i en klass för sig bland de skånska spelmännen.
Ored Andersson föddes den 12 juli år 1820 i Älmhults by i Svensköps församling och började redan vid nio års ålder spela fiol för sin aderton år äldre broder, Nils Andersson, vilken enligt de gamles utsago och Oreds eget vittnesmål varit en av sin tids mest framstående spelmän. /.../ De han mest spelade tillsammans med voro Jöns Andersson i Vallarum, Frenninge socken, vilken var något äldre än Ored, Pål Persson i Västra Vram, vidare Jöns Jernberg i Östra Sönnarslöv, Blinde Anders i Gärds Lyngby m. fl.
/.../ Han avled den 8 januari 1910

Här är ännu en spelman som spelat både fiol och flöjt, samt även cello. Han har tydligen spelat tillsammans med den tidigare nämnde Blinde Anders. Det finns ett antal låtar (nr 311-357) efter Ored Speleman, men det är svårt att säga vilka som han spelat på flöjt.

SVL Skåne 2:42
häradsspelmannen Sven Jönsson i Fleninge. Den sistnämndes son, svarvaremästaren Jöns Svensson Lindberg - Johannes Lindbergs fader - spelade violoncell och blåste flöjt
/.../ Johannes Lindberg /.../ var född 1863 och dog 1930 i Köpenhamn

Med tanke på sonens ålder bör Jöns Svensson Lindberg ha varit född senast omkring 1840.

SVL Skåne 2:96
Per Joel Berndtsson är född 1853 i Stenestads församling och son till häradsspelmannen Berndt Jonasson i Stenestad, född 1812 och död omkring 1863. Tvenne äldre bröder till Per Berndtsson, Bonde (1847-1902) och den förut nämnde Sven, vilken dog 1922 sjuttiotvå år gammal, spelade fiol och hade i likhet med Per Joel haft fadern till läromästare. Som häradsspelman hade Berndt Jonasson att bestyra om musiken vid alla bröllop och danser, varvid han hade god hjälp av sina söner. Av dessa var Per Joel den mångsidigaste - han blåste både flöjt och klarinett i yngre år - men Bonde ansågs som den skickligaste på fiolen, och då de kommo samman var det oftast han som fick spela första stämman, eller `sköta primen' som det hette.
/.../ I flöjt- och klarinettspel hade Per till lärare en skicklig klarinettist vid namn Per Svensson på Klåveröd i Konga socken, vilken i sin ordning lärt av klarinett- och fiolspelmannen Per Nilsson i Slättåkra, Riseberga församling. Per Svensson var även flitigt anlitad som bröllopsspelman i sällskap med Berndt Jonasson och dennes söner, innan han i slutet av 1860-talet emigrerade till Amerika.

Även här är det svårt att säga vilka av låtarna (nr 494-508) som han kan ha spelat på flöjt.

SVL Skåne 2:110
Polskan är upptecknad 1880 efter Johan Jakob Bruun i Särslöv, Södervidinge. Enligt dennes uppgift spelades polskan på 1830-talet av Anders Andersson från Stävie.
Johan Jakob Bruun var född 1818 i Kävlinge och dog 1889. Enninger, som ofta spelade tillsammans med Bruun på allmogegillen och danser, skriver om honom följande: "Bruun var en god flöjtist och mycket förtjent i musik; han hade ett gott minne i allt. Till följe hans klena ögon kunde han på de sista trettio åren ej sysselsätta sig med något men kunde ändå vägleda sig. Han existerade med att blåsa till dansmusik, då han hälst ackompagnerade till fiol". En annan person som kände Bruun, vilken var bekant för sin originalitet, skrev att han på sin musik förtjänade så mycket att det räckte till tobak och "garderobsförbättring".

Det finns 22 låtar och fem sånger upptecknade efter Bruun i SVL. Dessa behandlas i avsnittet om repertoar och spelsätt. Dessa låtar är några av de få exempel jag känner till där man kan vara säker på att de har spelats på flöjt. Några av låtarna finns i bilaga 1.

SVL Skåne 2:228
Polketten är komponerad av flöjtisten J. P. Löfdahl från Lönhult i Brösarps socken.

Här är ännu en låt (nr 714) från J P Löfdahl.

SVL Skåne 2:231
Lantbrukaren, handlanden och spelmannen Johannes Nord i Hyllinge, Västra Broby församling, född 1832 i Fleninge socken. /.../ Under senare år blev det huvudsakligen tvenne söner, Johan Petter, född 1855, och Gustaf August, född 1864, som kommo att åtfölja fadern vid bröllop och danser. Den förre var klarinettist, den senare spelade både fiol och flöjt.

SVL Skåne 3:53
Av hans tvenne söner ägnade sig den äldste, Anders Jeppsson, åt musiken. Han var född 1827 och lärde spela fiol av fadern, från vilken han övertog såväl funktionen som spelman som ock arrendet av fädernegården, vilken han brukade till sin död 1904. Som bröllopsspelman åtföljdes han ofta av Christian Pålsson från Torna-Hällestad, vilken utom fiol och klarinett även trakterade flöjt. Båda voro notkunniga.

SVL Skåne 3:108
Sommaren 1887 upptecknade Nils Andersson följande tjugoen melodier från Ola Persson i Sjöbo, Genarps socken, vanligen kallad Ola Sjöbo. /.../ Ola Sjöbo var född 1812 i Källstorp. Han hade tre söner vilka alla voro musikaliska. Den äldste, Per Olsson, född 1847, blåste flöjt, Lars Olsson spelade fiol och den tredje, som antog namnet Kamp, tog värvning vid ett regemente och fick utbildning vid musiken.

SVL Skåne 4:138
en notbok vilken tillhört Lasse Nilsson. Den var usprungligen skriven under 1860-70-talen av Nils Anderberg i Klamby /.../ Namnen J. P. Löfdahl och Sven Ringdahl - tvenne spelmän från Lönhult i Brösarp, respektive Åhus - förekomma i boken

J P Löfdahl var flöjtspelman (se ovan).

SVL Skåne 4:169
Skomakaren, flöjtisten och fiolspelmannen Per Larsson Lindahl föddes i Frännarp, Östra Sallerups församling, år 1849. Då han var femton år gammal kom han som elev till Nils Lindbeck i Sibbarp, Högseröd socken, vilken spelade både flöjt och fiol och därtill var notkunnig. Av honom fick Lindahl undervisning på dessa instrument samt i notläsning och kunde sedan på egen hand förkovra sig. Han blev snart bröllopsspelman och kom i kontakt med spelmanskolleger från närliggande socknar, bland dem Ola Andersson i Vebäck, Huaröd, och andra. Sedan hans dotter Maria Lindahl - född 1895 - vuxit upp, fick hon lära spela fiol och åtfölja fadern på gillen och danser. Hon deltog med honom i spelmanstävlingen i Malmö 1914 - Per Lindahl var med även i Lund 1907 - och är numera gift med lantbrukaren Nils Söderqvist i Biskopsboda, även han spelman. Lindahl avled 1924.

Här nämns flöjten först, både för Per Larsson Lindahl och hans lärare, Nils Lindbeck. Detta torde betyda att de spelade mer flöjt än fiol. Det är ändå svårt att säga vilka av de låtar som finns upptecknade efter honom (nr 1355-1369) som han spelat på flöjt.

EU 12282. Västra Broby och Björne-Kulla snr, Södra Åsbo hd, Skåne.
/Knutsgille:/ I sommarstugan dukades till mat och kaffe och i dagligstugan rymdes upp för dansen och ortens spelmän med flöjt, klarinett och fiol voro de som sörjde för att dansen tråddes med liv och lust.

Här är det inte säkert att det är tvärflöjt som menas, men det verkar troligt i samband med klarinett och fiol och med tanke på de många övriga beläggen för tvärflöjt från Skåne.

EU 19488. Herman Nilsson, Stoby sn, Wästra Göinge hd, Skåne.
Flöjt blåstes nog av en och annan, men mäst av ensamt intresse.

Här är det inte säkert vilken sorts flöjt som avses. Detta belägg motsäger andra belägg som talar om att flöjt spelades till dans. Det är dock tänkbart att det inte fanns några flöjtspelmän just i den trakten.

EU 19386. August Persson, f 1878. Örkelljunga sn, Norra Åsbo hd, Skåne.
Klarinett och flöjt köptes i staden när bönderna körde in med sina timmerforor men det var blott de allra bästa bland spelemännen som höll sig med dessa instrument.

Om det endast var de allra bästa bland spelmännen som höll sig med flöjt bör det inte ha varit fråga om ett så billigt och enkelt instrument som en trä- eller bleckpipa, utan istället tvärflöjt.

Dansplatser I, sid 743. EU 19517. Uppt. år 1941 av Gottfrid Hansson, Hishult, efter Emelia Persson, Örkelljunga sn.
Musiken vid en sådan /stor/ dans var fiol och harmonika samt någon gång även av en flöjt.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses, men det verkar troligt eftersom det är från Skåne.

HA. Pehr Johnsson XII, Spelmän. Uppt. av Pehr Johnsson 1919, efter garvare Severin, Lillehem.
Skåne, Gärds hd
Lars Rönnerström i Lillehem lever ännu. Han har lärt av Sven Petter Löftal /sic/ i Svinhult, som spelte alla instrument. Särskilt beryktad är Löfdals "Näktergalspolska", som ingen kan spela som han gjorde. Rönnerström spelar huvudsakligen flöjt. Av den nämnde Löfdahl, som ofta spelade på Kiviks marknad, har Lönnerström /sic/ fått undervisning samt många andra i trakten.

Lars Rönnerström (Runnerström) nämns även i SVL som flöjtspelare (se ovan). Sven Petter Löftal i Svinhult är möjligen identisk med den J P Löfdahl i Lönhult som nämnts tidigare.

Blekinge

EU 19064. August Holmberg, Asarum sn, Bräkne hd, Blekinge.
Ända till 1880-talet, och således cirka 8   10 år efter att dragspelen kommit i bruk, hade vi här i orterna endast fiolspelare. Två eller tre kunde blåsa klarinett, och några fler blåste flöjt. Andra spelinstrument hörde jag ej talas om!

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses.

LUF 13523:1. Skräddare S.E. Wallin, f 1862 i Bråstorp, uppt 1954. Tving sn, Medelsta hd, Blekinge.
_ manliga egenskaper _
_ han skulle kunna leka och dansa bra _
Var han begåvad med musiköra och kunde sköta en flöjt eller fiol, då hade han kvinnotycke i högsta grad.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses.

Halland

EU 21317. Karolina Andersson, f 1864 i Harplinge sn, Halmstads hd, Halland.
De musikinstrument man använt här i bygden vid gillen och tillställningar ha varit handklaver samt fiol, vart för sig eller tillsamman. Någon enstaka gång kunde flöjt också förekomma. _ Någon gång kunde flöjt eller trumma tillkomma /till dragspel och fiol/, ibland kanske mungiga.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses.

Småland

Ur källorna till svenska låtar, Småland (under August Strömberg):
I Jät fanns en smed och flöjtist Gustaf Elgström (död 1927, 83 år gammal), som brukade spela på lekstugorna i Strömbergs barndom.
En annan flöjtspelare hette Petter Skön, var träskomakare till yrket.
En bleckslagare och flöjtist i Jät Gustaf Johansson var alltid med när beväringen tågade iväg till exercisen på Kronobergshed blåsande marscher etc. Detta har även Strömberg varit med om.
S. började med flöjt, munspel och dragspel. När han började med flöjt kom han att börja med att "spela avigt" o när han fick en flöjt med klaffar, måste han ta bort dem då de voro i vägen.

Här är intressant att det nämns att en flöjtspelare var med och spelade marscher för militären. Det är även intressant med kommentaren att August Strömberg lärde sig att "spela avigt" och att när han fick en ny flöjt med klaffar måste han ta bort dem. Hans nya flöjt kan inte ha varit en Boehmflöjt, då dessa är ospelbara om man tar bort klaffarna. Det torde istället vara så att han har lärt sig att spela vänsterhänt på en flöjt utan klaffar, eller med endast ett fåtal klaffar. Enligt min erfarenhet går vissa tvärflöjter att spela vänsterhänt, medan klaffarna är i vägen på andra. Detta beror på klaffarnas konstruktion på olika instrument. Jag har sett flera spelmän på Irland spela vänsterhänt, antingen på flöjter med spegelvänd klaffkonstruktion, eller på vanliga "högerhänta" flöjter. I SVL Småland sägs att August Strömberg spelade flöjt fram till 1884. Han levde 1860-1947.

EU 40350, nr 113: Spelmän. Uppt 1949 av Jenny Danielsson, Jät efter sina egna minnen.
Vid högtidliga tillfällen såsom bröllop och ungdomens stora Julagillen var fiolspelare och de som blåste flöjt de anlitade. "Bälgaspel" (dragspelet) var det vanligaste vid allmän dans, även munspel och fiol där också.

EU 40350. Spelmän, uppt 1949 av Jenny Danielsson, Jät efter sina egna minnen.
Hur man lärde sig att spela? - De som hade musiköra och var roade av att spela, lärde sig att spela av en annan spelman på orten, det vanligaste dragspel, fiol, munspel och flöjt.

Dessa två belägg rör troligen tvärflöjt, eftersom August Strömberg nämner ett antal flöjtspelmän i Jäts socken.

EU 19163. Carl Viking, Kråksmåla o Älghult snr, Handbörd och Uppvidinge hdr, Småland.
Vidare gagnades mycket klarinett av svarvad mazurbjörk försedd med mässingklaffar och dito flöjt, som av gamla kallades "tvärpipa", enär då man blåste, flöjten hölls på tvären i motsats till klarinetten.

Här är ett exempel på att flöjt kallas "pipa". Det är också intressant att det talas om egen tillverkning av flöjt (och klarinett). Det är tveksamt om flöjten haft konisk borrning, eftersom detta kräver specialverktyg.

EU 13018. Uppt Carl Viking, Furåkra, efter många sagesmän födda från 1800 och fram till 1865. 1936-40. Älghult sn, Småland.
I mycket gammal tid ansågs klarinett och flöjt av våra gamla, statskyrklige för att vara instrument, som skulle brukas i hemmen och vid samkväm och även psalmodikon gagnades vid husandakt.

Flöjt (och klarinett) har tydligen inte haft samma djävuls- och näckanknytning som fiol. Även här torde det röra sig om tvärflöjt, eftersom det är samme upptecknare som i förra belägget.

LUF 52. Uppt 1945 av Carl Viking, Furåkra, Kråksmåla efter Susanna Erlandsdotter (f 1800 i Älghult, d 1896)
Före brudstassen gick musikanter och blåste klarinett och flöjt och slog trumma så det ekade ur skogen. /.../ och musikanterna instämde med orgeln från läktaren i "Brudemarsch" både när stassen tågade in och ut ur kyrkan.

Flöjt har tydligen spelat brudmarscher tillsammans med klarinett och trumma.

Öland

Rygert & Weinhardt 1987:297
Erland Ekstrand 1876-1944. Fiol & dragspel. Ranstad, Högby, Öland. Brodern Johan Ekstrand 1879- 1961. Fiol, men även klarinett och flöjt. Hemmansägare i Alvedsjö, Högby. Besökte USA i olika perioder under 1910-talet.

Rygert & Weinhardt 1987:309
Olof Larsson-Lundman 1813-1884. Jordsläta, Gärdslösa. Fiol, klarinett och flöjt. Han hade träben, enligt Per August Petersson, som känt honom som barn. Han var torpare och timmerman.

Rygert & Weinhardt 1987:310
Magnus "Måns" Månsson. Ranstad, Högby. 1842-1928. Spelade fiol, klarinett, tvärflöjt och orgel. Han var hemmansägare, smed och kyrkvärd.

Gotland

Arwidsson 1989:39
Andra instrument som förekom vid sidan av fiolen var tvärflöjt som spelades bl a av Lars Niclas Åkerman, född 1781, förmodad kompositör till Åkermans polska och Anders Godman Grodda. Den senare spelade även klarinett
/.../
"päipu" var en form av tinwhistle eller flageolett
/.../
Vid 1908 års spelmanstävling i Visby spelade alla deltagarna fiol utom en, Nils Hansson från Ranarve i Öja, som spelade "bleckpipa".

Förutom beläggen för tvärflöjt är det även intressant att man har spelat bleckpipa (tin whistle), eftersom denna har samma fingersättning som äldre tvärflöjter (förutom att den inte har klaffar för halvtoner).

Arwidsson 1989:69
På fotografiet av Gotlands spelmansförbund 1934 håller en ung man i en tvärflöjt. Det går inte att se vilken typ av tvärflöjt det är, vilket kanske går på originalfotot.

Arwidsson 1989:85
1929 tog Bungemuséets sommarting upp spelmanstävling på sitt program "för att giva nordergutarna tillfälle att plocka fram sina fioler och flöjter och klarinetter och `drumbar', om någon möjligen ännu kunde traktera sistnämnda instrument."

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

Arwidsson 1989:95
Dahlströmska ensemblen 1880-talet - 1919
Den Dahlströmska ensemblen bildades av S P Dahlström på 1880-talet. Ensemblen torde ha varit den första på Gotland som spelade arrangerad folkmusik. Vid sekelskiftet hade den följande medlemmar:
/...4 fioler, cello, orgel .../
Carl Andersson flöjt

Eftersom det är en ensemble som spelar arrangerad folkmusik är det tveksamt om flöjtspelaren verkligen kan kallas spelman.

Östergötland

Thörnquist 1985:64
Från Vikbolandet, Östergötland, berättar här Kurt Månsson om sin far:
"Far spelade tvärflöjt o 2-radigt dragspel. Han spelade polskor o polketter o Södermanlands Regementes Paradmarsch. Som yngre spelade dom till dans. Farbror Kalle spelade också fiol. 1915-20 kom en annan musik, foxtrott. Det hängde inte gubbarna med på. De kunde inte förlika sig med det. Vi hade en skogsvaktare Eklund, vid en gård Sänkdalen i Östkinds allmänning. Di där gubbarna var ofta ihop o spela. Han va självlärd. Di hade inte möjlighet till lektioner. Farsan hade en svart ebenholzflöjt o Eklund en brun flöjt. Flöjterna var i tre delar så di kunde plocka isär o stoppa ned i fickan. Di spela aldri på små flöjter, utan ca 60 cm var nog flöjterna. Anders Johan Månsson hette min far, född i Nygärdet 1860, död 1925".

Den beskrivning som ges här av flöjterna visar klart att det var trätvärflöjter.

Thörnquist 1985:64
Från norra Östergötland finns också uppgifter om flera spelmän på tvärflöjt som Anners Mattsa (1796- 1870), spelman på fiol, tvärflöjt och klarinett i Djurslanda, Regna socken.

Enligt fotnot kommer denna uppgift från en artikel i Östergötlands Dagblad 29/5 1958, "Anners Mattsas brudmarsch och annan musik från Regna", som jag inte har haft tillfälle att ta del av själv.

Thörnquist 1985:65
August Lindblom, Åndenäs, Skedevi socken lärde också ut flöjt. Gusten Gustafsson, över 90 år, Rejmyre, berättade:
"Lindblom var min lärare. Jag var tio år. Han gick omkring o lärde. Mig lärde han noter o jag spelade tvärflöjt".

August Lindblom levde 1832-98 (Thörnquist 1985:18). Det finns en hel del låtar bevarade efter Lindblom i Östgöta- och Sörmlandsdelarna av SVL. Det nämns dock ingenstans i SVL att Lindblom skulle ha spelat flöjt.

EU 102 NM. Lekar, leksaker och spel, 1, sid 271. Uppt av Ivar Andersson, Boxholm.
Flöjter gjordes även någon gång, men jag mins inte riktigt, hurudana de voro beskaffade. Det enda jag minnes är att man kunde tappla på dem och att man inte blåste i någon av ändarna utan ovanpå flöjten ett stycke från ena ändan.

Här är det fråga om egen tillverkning av tvärflöjter. Att man kunde "tappla" på dem innebär att de hade fingerhål.

Västergötland

EU 21234 Nr 114: Övernaturlig dans. Uppt 1942 av Albert Josefsson, Röshult, Gällstad.
Det var huvudsakligen fioler och flöjter som det var litet övernaturligt med. Dragspel och andra musikinstrument har det ej berättats något särskilt om.

Det är osäkert vilka sorters flöjter som avses här. Gäller det alla sorters flöjter?

EU 10528 Otterstads sn Kålland hd, Västergötland.
/om trettondagens ungdomskalas/ Musiken var violspelman och ibland flöjtblåsare, män däm senare var ej så många som kunde blåsa, violspelmännen var fler.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

EU 19423. NM 114. Övernaturlig dans. Uppt 1941 av fanjunkare N. Sjöholm, Skövde efter hemmansägare Gustaf Svensson f 1860 i Toddestorp, Varola.
I forna tider fanns en speleman i Varola, som de kallade "Fela-Lars", han hade sades det övernaturliga kunskaper i fiol och flöjt. Han hade sina kunskaper från Näcken och han hade varit i Stralsund och fått fingerben, som han hade till stämskruvar på fiolen och till munstycke på flöjten hade han ett fingerben, som han fått från samma håll.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

ULMA 10803, s 2. Uppt 1936 av Nils Stålberg, Brunskog Vrml, efter J.A. Lindell, Lundsbrunn Vgl.
Ola i Känselviken /?/ spelade fiol i vackert väder, men flöjt, klarinett el. handklaver i fuktigt. Han var en mästare.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

Bohuslän

EU 3627. Karl G. Larsson, Kode. Uppt 1931.
Bohuslän, Solberga sn
En speleman hade ofta svårt att förtjäna födan. Fiol, flöjt och oboe voro de instrument som allmogen var mest förtjust i.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

EU 20555. Karl G. Larsson, Solberga sn, Inlands Nordre hd, Bohuslän.
Mest för nöjes skull har ungdom spelat flöjt och mungiga men någon egentlig vördnad eller något beröm har sådan musikalisk underhållning ej rönt bland allmogen.
_
Såväl fiol som flöjt och psalmodikon voro i de flesta fall förfärdigade av skickliga instrumentmakare i bygden.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här. Det är lite motsägelsefullt att först säga att "Fiol, flöjt och oboe voro de instrument som allmogen var mest förtjust i." (föregående belägg) och sedan att flöjt ej har rönt någon vördnad eller beröm bland allmogen.

Dalsland

SVL Dalsland:50
Skomakaren Karl Ludvig Magnusson är född 1870 i Strand Nössemarks socken. /.../ Vid tjugo år fick han till läromästare en skicklig spelman, Fredrik Johansson i Håbol, och lärde då många av dennes melodier. Johansson spelade mycket med Johannes Aronsson i Sund, Nössemark, och hade lärt av August Hjärpe, en mångsidig och kunnig spelman som trakterade både fiol, flöjt och klarinett och vilken härstammade från en känd spelmanssläkt i Nössemark.

SVL Dalsland
Marschen kallades "Tegane Stuput" och skall vara gjord av Johannes Nilsson från Ärtemarks socken, vilken vanligen gick under namnet Pipelin.
Någon egentlig spelman var denne Pipelin ej, och någon reda fanns ej i hans musik; mest var det fria fantasier på de instrument - fiol och flöjt - som han trakterade, men själv ansåg han sig vara en stor mästare på musikens område. Han var känd för sin originalitet och trodde själv att han var en Herrens utvalde profet.
Sin flöjt hade Pipelin själv tillverkat. Vid tillfälle var det någon som uttryckte sin beundran för hans konstfärdighet att kunna göra ett sådant instrument. "Ja", sade Pipelin, "men du kan aldrig tro hur mycket jag fick bedja till Gud innan han sade mig var hålen skulle sitta".
När han skulle låta höra sig på flöjten kunde detta först ske sedan han i munnen insatt sina löständer, vilka bestodo av några av honom själv förfärdigade träpluggar, som han i vanliga fallbrukade förvara i sin börs.
Pipelin föddes i Ärtemark 1835 och dog 1910 därstädes. Ovanstående marsch lär nu enligt Petter Carlsson vara den enda komposition som finnes bevarade efter den på sitt sätt märklige mannen.

EU 19520. Anders Jonsson, Frändefors sn, Sundals hd, Dalsland.
Även flöjt och klarinett har använts och särskilt vid dans uti det fria t.ex. vid midtsommarvaka var denna musik mycket omtyckt.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

Värmland

SVL Värmland:143
En systerson till Olof Andersson, lantbrukaren och förre gästgivaren Anders Gustaf Andersson i Töresbol, Glava, torde numera vara den ende som uppehåller och fortsätter spelmanstraditionen. Han är född 1859 och började vid unga år att blåsa flöjt. På grund av en skada i högra handen nödgades han emellertid snart att upphöra därmed, varefter han i stället tog till fiolen

SVL Värmland:189
Klockaren Alfred Mossberg i Trättlanda, Blomskogs socken, härstammar från en i södra Värmland mycket ansedd spelmanssläkt, vilken övat stort inflytande på traktens musikliv under gångna tider. /.../ Han är född 1851 och var endast åtta år gammal då han började spela, samt fick redan året därpå åtfölja fadern på bröllop för att sekundera honom. År 1865 kom han till Värmlands fältjägare och fick då goda tillfällen att förkovra sig på fiolen samt lärde sig då även att blåsa klarinett och flöjt. Efter några år avlade han klockare- och organistexamen i Göteborg samt tillträdde organisttjänsten på 1890-talet, vilken befattning han innehade till 1924.

EU 29068. Frågelista: Folket i bygden I, s 325. Uppt 1944 av Albin Zernander, Ulvsby.
Värmland, Alster
Ja kunde ha varit omkring sex år, säger vännen Hagberg, när jag första gången fick se en fiol. Nu kanske jag bör sticka emällan den upplysningen, att vännen Hagberg är allmogespelman av hög resning. Och fiolen är hans favoritinstrument, ehuruväl han också gärna trakterar Bleckpipa äller Bleckflöjt.

Detta är det enda exempel jag hittat på att spaltflöjter kallas "flöjt" istället för "pipa". Det kan dock vara så att den andra benämningen "bleckflöjt" bara är en förklaring

EU 6455. Uppt 1932 av Ragnar Nilsson, Värmlandsbro, efter Karl Rudqvist, Eskilsäter, f. 1876.
Värmland, Millesvik sn
Fiol, klarinett flöjt och dragspel var passande instrument - men inte att "sette å klonke på en gitarr".

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

Närke

EU 31109. Nr 113. Spelmän. Uppt 1945 av Albert Lindquist, Kikmo, efter modellsnickare AP Östlund, 75 år och f. folkskollärare V. Jansson - 70 år, f. i Odensbacken.
Närke, Asker sn
Vandrande spelmän: - av det slag som menas i frågeformuläret har icke förekommit här mer än någon pojke tog fiolen med ut till någon korsväg eller åbro der man någon stunde trädde dansen eljest icke. Om jag (sagesmannen) icke skall nämna skräddaren Fredrik Lindberg, som gick omkring i gården och blåste flöjt när sinnet rann på'n. Han var periodsupare och under sådana perioder gick han omkring blåste flöjt i bruksstugorna och i gårdarne omkring bruket. Dessutom var han skald och föredrog sina stycken samtidigt som han pratade en massa skräp. Under de nyktra perioderna var han en mycket skicklig flöjtblåsare och gerna hörd. Annars gick det rätt så dåligt. Han var så förfallen så han köpte eau dekolong och drack utspätt med vatten. Dog 1922 - född 1892.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

Södermanland

EU 2714. Anna v. Eckermann, Sparreholm. Uppt 1932.
Mannen spelade förr i världen mäst på sin fela, handklaveret eller flöjten.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

Uppland

Larsson 1980:95
Frisk Ivar Matthias Fiol och flöjt
Arbetare från Lunda, Alunda s:n.
Född 23/2 1890 i Österbybruk.
Son till maskinisten Matthias Frisk och Kristina Johansson.
Har spelat fiol och flöjt sedan sitt 15:e år. Spelar dels gamla spelmanslåtar, dels egna kompositioner.
Vid spelmanstävl. i Uppsala 1909 erhöll Frisk det enda priset för flöjtspelare av prisdomarna till uppmuntran.

Larsson 1980:237
Ramén Johan Klarinett
Skräddare från Tängby, Löts s:n.
/.../
Johan Ramén var en intressant spelman ur flera synpunkter. Dels är det bevarat två stycken spelböcker efter honom, en från 1866 och en från 1876.
/.../
I en av spelböckerna finns belägg för att även flöjt använts som folkinstrument i sydvästra Uppland. Däri är melodier noterade som direkt syftar på detta instrument.

Denna spelbok har jag inte hunnit att leta efter, eftersom jag fann denna uppgift ganska sent under mitt arbete.

EU 32707. Nr 113. Spelmän. Uppt 1946 av fru Signe Forsgren, Dannemora eft. Karl Lind, Vigelsbo.
Häradsspelmän har jag hittills ej hört något om, och kan inte heller berätta om någon vandrande spelman. Men positivhalare har ju gått omkring här förr, och en gammal garvargesäll gick också omkring och blåste flöjt en tid, men det kunde han nog inte leva på.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses här.

EU 32885. Nr 113: Spelmän. Uppt 1946 av Axel Leffler, Avesta, efter sina egna minnen.
Uppland, Tierp sn
En annan känd sockenspelman var garvare Fahlström, Torslunda. Han gick som spelman under namnet "flöjtblåsaren nere vid ån". Han älskade sin flöjt, och all sin lediga tid från garveriet ägnade han sig åt flöjtblåsningen. Flöjtens konstruktion bestod av en svartlackerad trästav med tonhål, och sina melodier komponerade han själv nere vid stranden av Tämnarån. Han utövade ingen dansmusik, men medverkade vid religiösa sammankomster både i kyrkan och bönhuset.

Västmanland

SVL Västmanland:43
Carl Johansson är lantbrukare i Tveta, född 1874 i Västra Skedvi socken, men uppfostrad i Himmeta. /.../ Det fanns gott om spelmän i trakten som Johansson kom i beröring med, och av dessa framhöll han särskilt Gustaf Lindström i Medåker, som spelade fiol, samt Oskar Jansson i Tveta, vilken huvudsakligen blåste flöjt men även var något fiolkunnig.

SVL Västmanland:134
Klarinettisten Jon Erik Schedin i Sala är född 1876 i Hedkarlsbo, Nora socken i Västmanlands län. Han började redan i pojkåren att blåsa bleckpipa, fortsatte sedan med flöjt och övergick slutligen till klarinett.

Att övergå från bleckpipa till flöjt är lätt eftersom de har samma fingersättning förutom att bleckpipan saknar klaffar.

EU 51579. Ur Himmeta hävder. Uppt av Eva Timm, Västerås 1960.
Sedermera började Karl Johansson i Tveta, Himmeta, spela fiol. /.../ I många år spelade han tillsammans med spelmän, som blåste flöjt och klarinett.

EU 35343. Nr 113: Spelmän. Uppt 1942 av Klara Andersson, Näs bruk, 77 år gammal, efter sina egna minnen.
Västmanland, Möklinta sn
Instrument? - De var dragspel ock fiol ock flöjt ock klarinett.

Det är inte säkert att det är tvärflöjt som avses.

Dalarna

EU 26464. Uppt av Ludvig Eriksson, Skattlösberg. NM 122. Marknadsnöjen och kringförda sevärdheter.
Dalarna, Grangärde
Virtuoser som gått från gård till gård och trakterat musikinstrument såg jag i ungdomen här i Grangärde. De voro litet ovanligt klädda och hade stannat framför en herrgård der jag för /sic/ förbi när jag körde kol, och gjorde musik på fiol och flöjt med godt samspel. Bäst det var lade fiolspelaren instrumentet bakom nacken och flöjten tycktes brytas av med /sic/ det blev vacker musik ändå fast högt och kvittrande.

Att det tycktes som om flöjten bröts av kan tyda på att det var en tvärflöjt som gick att ta isär i flera delar. Om den då togs isär och man spelade på bara munstycket bör musiken ha blivit hög och kvittrande.

Gästrikland

Ulma 1933:4 71-76. O D Lindvall
Gästrikland, Ockelbo
/.../ sedan jag hört Greta Stinas Gustav blåsa på sin hemgjorda träpipa med flöjtton, ehuru den blåstes från ändan och ej från sidan som en vanlig flöjt.

En "vanlig" flöjt var alltså en tvärflöjt. Detta är dock inget belägg för att tvärflöjt verkligen har spelats i Gästrikland.

Hälsingland

ULMA. Häls. Gnarp sn. 6498 s 1-14. Schenell, Pelle 1933.
De instrument, som användes här i äldre tider var i första rummet violin, i enstaka fall klarinett (klanätt) och flöjt (flöjt).

Pelle Schenell var själv spelman (SVL Hälsingland 1:32) och därför torde det röra sig om tvärflöjt. Han var född 1855 (a a).

Sammanfattning av utbredningen

Tvärflöjt har, enligt de belägg jag har funnit, spelats i södra Sverige. Följande karta ger en bild av var tvärflöjt har spelats. Som synes är det en stark koncentration i Skåne, men annars finns (mer eller mindre säkra) belägg från alla landskap upp till Hälsingland, södra Dalarna och Värmland.

Fig 2: Utbredningen av tvärflöjt under 1800-talet och början av 1900-talet.
Fylld punkt = Säkert belägg
Ring = Mindre säkert belägg

Flöjtspelmän i källorna

Här följer en sammanfattning av de flöjtspelmän vars namn jag känner till.
Förord | Inledning | Historia | Benämningar | Utbredning | Militärmusik | Tvärflöjtstyper | Repertoar & spelsätt | Sammanfattning | Förkortningar | Källor | Låtar

© 1995 Henrik Norbeck / henrik@norbeck.nu