Träiga folktoner

En översikt av tvärflöjtstraditioner i svensk folkmusik under 1800-talet och början av 1900-talet.

3-poängsuppsats för "Folkmusik i Norden" vid Högskolan Falun/Borlänge
av Henrik Norbeck juni 1995

Denna sida är med i
Länkskafferiet

Innehåll

Summary in English

HTML-version - september 1996
Rättat html-koden - oktober 1997
Engelsk sammanfattning - oktober 1997
Rättat länkar - januari 2002

Förord

I augusti 1989 var jag för första gången på Irland, på en musikfestival i Sligo. Jag hörde där flera spelmän som spelade på tvärflöjter av trä och jag tyckte så mycket om detta att jag köpte mig en trätvärflöjt själv och åkte hem och övade och övade. När jag några år senare läste i boken "Musiktraditioner i Östergötlands skogsbygder" att samma sorts tvärflöjt hade spelats av spelmän i Sverige kom detta som en glad överraskning och jag beslöt att ta reda på mer om den tvärflöjtstradition som tydligen har funnits i svensk folkmusik. Jag tycker det verkar finnas så mycket material att hitta i olika arkiv och muséer att man skulle kunna skriva en hel bok om ämnet och det kanske jag gör någon gång i framtiden, men i detta arbete blir det bara en översikt.

Jag vill tacka Birgitta Dahl på Musikmuséets arkiv för hjälp med att hitta material.


Inledning


Syfte, frågeställning

Det har skrivits mycket om svensk folkmusik, bland annat flera böcker om olika instrument, t ex säckpipa, vevlira och nyckelharpa. Jag har dock inte hittat något skrivet om tvärflöjter i svensk folkmusik, annat än som notiser i olika böcker. Som jag kommer att visa i detta arbete har det funnits en utbredd tradition att spela tvärflöjt, framförallt i södra Sverige.

De frågor som detta arbete försöker besvara är:

Jag kommer inte att ta upp något om det nutida användandet av tvärflöjt i folkmusiken. Det finns flera spelmän som spelar tvärflöjt idag, men det är osäkert i vilken mån de knyter an till den tidigare traditionen.

Jag kommer inte heller att ta upp något om den tidigare historien fram till år 1800. Det vore i och för sig intressant att leta efter de tidigaste beläggen och försöka visa hur tvärflöjten kommit in i traditionen, men jag har inte haft tillräckligt med material för detta.

Slutligen kan sägas att detta arbete utgår från det material jag har hunnit att ta del av under den tid jag haft till förfogande. Jag har hittat en hel del hänvisningar till annat material, men detta får tas upp i vidare arbeten i ämnet.


Källorna

Min första stora källa till detta arbete är "Svenska Låtar", där texterna om de olika spelmännen ibland nämner flöjtspelare och där det i Skånedelarna finns en del låtar efter tvärflöjtsspelmän.

Min andra stora källa är den samling av excerpter ur Nordiska muséets etnologiska undersökning (och några andra samlingar) som finns på Musikmuséet. De övriga samlingar som det finns material ur här är Uppsala landsmålsarkiv, HA och LUF.

Jag har även letat i olika böcker som skrivits om svensk folkmusik och då hittat intressanta notiser i vissa av dem.

I samband med kartläggningen av utbredningen granskar jag också källorna med avseende på hur säkra de är.

För tvärflöjtens historia har jag använt "The Irish Fluteplayer's Handbook" av Colin Hamilton samt "The New Grove Dictionary of Musical Instruments".

Jag har också gjort jämförelser med mina egna iakttagelser från den levande irländska tvärflöjtstraditionen.


Arbetets uppläggning

Detta arbete innehåller först en kort översikt över tvärflöjtens historia.

Sedan utreds om vilka namn som använts på olika flöjter och pipor, för att kunna avgöra vilka vilka belägg som rör tvärflöjt.

Därefter följer en kartläggning av utbredningen av tvärflöjt i svensk folkmusik under 1800-talet och början av 1900-talet, utgående från de belägg jag har funnit.

Nästa avsnitt behandlar tvärflöjtens eventuella koppling till militärmusiken.

Sedan följer en kort diskussion om vilka tvärflöjtstyper som kan ha använts och om egen tillverkning av tvärflöjter.

I nästa avsnitt försöker jag utgående från de upptecknade låtarna att säga något om repertoar och spelsätt.

Sist finns en sammanfattning där jag även kommer att samla upp de trådar som finns att nysta vidare på för att finna mer om tvärflöjtsspel i svensk folkmusik.


Förord | Inledning | Historia | Benämningar | Utbredning | Militärmusik | Tvärflöjtstyper | Repertoar & spelsätt | Sammanfattning | Förkortningar | Källor | Låtar

© 1995 Henrik Norbeck / henrik@norbeck.nu